I. Werkingssfeer

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Hansen Dranken B.V. tenzij voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende en vervolgovereenkomsten.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

II. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
 2. Een bestelling geldt als aanvaard indien de verkoper niet binnen drie werkdagen na plaatsing de koper schriftelijk van het tegendeel heeft laten blijken.
 3. Alle prijscouranten en offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende de daarin opgegeven termijn. Prijzen in prijscouranten behouden hun geldigheid in ieder geval tot het moment dat Hansen Dranken B.V. nieuwe prijzen bekend maakt.
 4. De koper gaat met de door de verkoper gestelde condities akkoord indien hij de levering accepteert.

III. Tekortkoming in de nakoming

 1. In geval van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van koper jegens de verkoper, heeft de verkoper het recht deze tekortkoming te beschouwen als gepleegd ten opzichte van alle met de verkoper lopende overeenkomsten.
 2. De verkoper is gerechtigd in geval van tekortkoming de overeenkomst gedeeltelijk in stand te houden doch is hiertoe niet verplicht.
 3. De verkoper is voor de gevolgen van een eventuele tekortkoming in de nakoming nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de factuurwaarde van de gekochte goederen, ongeacht de aard van de tekortkoming in de nakoming en ongeacht de aard van de gevolgen, behalve lichamelijk letsel, ziekte of dood, in dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van verkoper wordt uitbetaald.

IV. Levering en vervoer

 1. Alle geschieden leveringen “franco huis” op de voor de verkoper goedkoopste wijze van verzending, tenzij anders is overeengekomen. Indien de koper een andere verzendingswijze wenst komen de meerdere kosten voor diens rekening.
 2. De verzending van de goederen is tot aan het ogenblik van de aflevering voor risico van de verkoper, tenzij de goederen door of namens de koper worden afgehaald. In dat geval gaat het risico direct op de koper over.
 3. De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade ontstaan door of in verband met vertraging in de levering of te late levering, tenzij voorafgaand schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De koper is verplicht te zorgen voor voldoende laad-en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering.
 5. De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de goederen binnen de normale bedrijfsopeningstijden voor het magazijn op het afleveradres zijn geplaatst. Indien bestelde goederen ter aflevering zijn aangeboden, doch die aflevering onmogelijk is gebleken, is de verkoper gerechtigd de kosten van die aanbieding aan de koper in rekening te brengen.
 6. Leveringsdata en tijdstippen zijn slechts informatief en hebben niet de betekenis termijnen te scheppen, waarbij na overschrijding hiervan automatisch verzuim van de verkoper optreedt.

V. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van alle door de verkoper geleverde goederen blijft bij de verkoper tot aan het moment van algehele voldoening van alle door de koper aan de verkoper verschuldigde bedragen.
 2. Het is de koper niet toegestaan zolang geen algehele betaling, van alle door de koper aan de verkoper verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden, de hem geleverde goederen te vervreemden, belenen, verpanden, of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde het doel is. Dit recht tot verkopen vervalt echter per direct indien de betalingstermijn is verstreken, de koper surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard.

Vl. Emballage

 1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage blijft eigendom van de verkoper, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 2. Indien emballage eigendom blijft van de verkoper is de koper verplicht het materiaal aan de verkoper af te geven.
 3. De verkoper kan voor de teruggave een termijn stellen waarbinnen de teruggave moet zijn geschied. Bij niet tijdige teruggave treedt verzuim in zonder dat de koper in gebreke dient te worden gesteld.

VIl. Overmacht

 1. Bij overmacht zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort.
 2. De verplichtingen van de wederpartij worden, wanneer een partij zich op overmacht beroept tevens opgeschort.
 3. Indien een dergelijke opschorting zes maanden heeft geduurd, kan de overeenkomst bij aangetekende brief door ieder der partijen worden ontbonden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, dan wel is gepresteerd, wordt dan tussen partijen pro rato afgerekend.

VIII. Reclames en retourzendingen

 1. Alle reclames over leveringen dienen schriftelijk te geschieden.
 2. Alle reclames moeten binnen 48 uur na ontvangst van de goederen in het bezit van de verkoper zijn.
 3. leder recht van reclame ontbreekt indien de in lid 2 genoemde termijn is overschreden of wanneer de goederen reeds in gebruik genomen zijn
 4. Reclames, die de verkoper bereiken na de termijn van tenminste houdbaarheid van de geleverde goederen alsmede reclames, die betreffen verwerkte, bewerkte of niet goed opgeslagen goederen, zullen niet tot vergoeding of vervanging aanleiding kunnen geven.
 5. Retourzendingen zonder voorafgaand overleg met verkoper zijn niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Indien retourzendingen zonder geldige redenen geschieden, zijn alle aan de terugzending verbonden kosten voor rekening van de koper. De verkoper heeft in dat geval het recht de goederen ter beschikking van de koper te houden (of te doen houden) voor diens rekening en risico.
 7. Betreft de reclame retourzendingen ter creditering van goederen, dan kan een en ander slechts plaatsvinden na schriftelijk verkregen toestemming van de verkoper.

IX. Betalingen

 1. Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de vervaldag zonder enige aftrek. tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
 2. Door het enkele feit dat betaling niet binnen de geldende betalingstermijn plaatsvindt is de koper in verzuim. Een ingebrekestelling is hiertoe geen vereiste.
 3. Betalingskortingen die gebonden zijn aan een termijn waarbinnen de betaling dient te geschieden, vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn betaald is.
 4. Als datum van betaling geldt de valutadatum van ontvangst van de betaling door de verkoper.
 5. Indien de betaling niet tijdig plaatsvindt is de koper een rente van tien procent per jaar verschuldigd vanaf de vervaldag tot aan de dag van de algehele betaling. Tevens zal de koper alle kosten, door de niet tijdige betaling veroorzaakt, verschuldigd zijn zonder dat daartoe een nadere sommatie vereist is.
 6. lndien de verkoper de invordering in handen van een derde heeft gesteld zijn door de koper tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien procent van de hoofdsom exclusief BTW. Zij bedragen ten minste EUR 100.-.

X. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle geschillen met Hansen Dranken B.V. is Nederlands recht van toepassing. Voorzover op grond van het Nederlands recht van toepassing zou zijn de convention of the international sale of goods, wordt de werking van dat verdrag uitgesloten.
 2. Partijen zullen alle geschillen ter zake waarvan forumkeuze is toegelaten, in eerste aanleg ter beslissing voorleggen aan de bevoegde rechter te Roermond.